Vedligeholdelse

Taget er bygningens mest udsatte bygningsdel og skal selvfølgelig efterses med passende mellemrum, f.eks. forår og efterår. Tilstoppede nedløbsrør eller afløb kan medføre vandopstuvning på taget med risiko for vandgennemgang ned til tagkonstruktionen og dette kan derved forårsage betydelige skader på denne. Det er vigtigt, at vandet på tagfladerne kan løbe uhindret mod afløb.

Ved eftersyn af taget skal det særlig påses, at:

 • Afløbssystemet fungerer. Undersøg derfor  nedløbsrør, afløb, bladfang, tagrender og rens disse.
 • Taggennemføringer er tætte, undersøg derfor ovenlys, aftrækshætter og skorstene.

Ved færdsel på taget bør man undgå at forårsage mekaniske beskadigelser ved anvendelse af uhensigtsmæssigt fodtøj. Ved fjernelse af sne bør anvendes en kost. Er det nødvendigt med reparationer, kan disse normalt let udføres og vil, såfremt de foretages i tide, som regel ikke være særlig omfattende. Det er vigtigt, at det sikres, at tagdækningen er intakt, for i modsat fald kan der opstå varige skader i tagkonstruktionen, og en reparation kan blive kostbar.

Det er vigtigt at have sagkyndig assistance, idet reparationer med forkerte materialer kan virke ødelæggende på tagdækningen.

dsc_0014_feje

Fej taget mindst 2 gange årligt

dsc_0012_vedligehold

Tagbrønde må ikke være tilstoppede

dsc_0020_revne

Tjek pappen for revner

Gangbaner

Det er vigtigt at hindre beskadigelse af tagdækningen fra trafik på taget, som følge af vedligehold af andet udstyr som ventilationsanlæg og glaspartier. Det må derfor anbefales at etablere forstærkede gangbaner i de linier, hvor der forudses gangtrafik af servicefolk.

Der findes forskellige former for forstærkningsplader, der kan udlægges på taget. Man kan også forstærke med et ekstra lag overpap i en anden farve, således at gangbanen markeres tydeligt.

Drift

Tagfladen bør besigtiges mindst 2 gange årligt, og hver gang skal der udføres følgende driftsforanstaltninger:

 • Tagbrønde og bladfang renses.
 • Fremmedlegemer fjernes fra tagfladen.
 • De områder af tagfladen, hvor der ophobes snavs, fejes.
 • Problemer på tagfladen registreres.

Ovenlyskupler bør vaskes med almindeligt sæbevand 1 gang årligt for at bevare lysgennemgangen. Hvis der har været andre håndværkere på taget, bør det undersøges, om de har beskadiget tagdækningen eller efterladt skarpe genstande, som i givet fald fjernes.

Hvis der er træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense tagbrønde mere end 2 gange årligt. Sne bør normalt ikke fjernes fra tagfladen, da taget er dimensioneret til at klare snebelastningen. Hvis sneen af andre årsager ønskes fjernet, bør det ske med en kost.

Vedligehold

Tagdækningen er i princippet vedligeholdelsesfri, men der er alligevel en række detaljer, som bør vedligeholdes med forebyggende reparationer:

 • Elastiske fuger omkring fugeskinner m.v. bør eftergås og om nødvendigt udskiftes hvert 5. år.
 • Flangeinddækninger ved hætter, tagnedløb og lignende bør eftergås med fugemasse hvert 5. år.
 • Potentielle skademuligheder, der observeres under de årlige besigtigelser, udbedres.
 • Ovenlys eftergås for beskadigelser 1 gang årligt, og eventuelle skader udbedres.

Levetider

Levetiden for en tagpapdækning afhænger af en lang række parametre, og det er derfor umuligt at opgive præcise levetider.

De væsentligste parametre for levetiden er:

 • Valg af tagdækningsprodukt og antal lag.
 • Udførelse af tagdækningsarbejdet.
 • Projektet for taget og tagdetaljerne.
 • Tagets hældning.
 • Underlaget for tagdækningen.
 • Drift- og vedligeholdelse af taget.
 • Trafik på taget.

Fejl i såvel projekteringen af tagets detaljer, som i udførelsen af disse, kan få afgørende betydning for levetiden.